GENERELLE BETINGELSER

I oktober 1993 blev alle rejsearrangementer underlagt “Lov om pakkerejser”. Herved harmoniseredes reglerne i Europa i tråd med den stadige udvikling af forbrugerbeskyttelsen. Det påhviler herefter rejsebureauerne dels at orientere den rejsende om alle økonomiske og formelle betingelser for at gennemføre en rejse dels at etablere et klart aftalegrundlag.


Sport2Event er et rejsebureau, der arrangerer og sælger golfrejser, primært til EU-lande som bl.a. Spanien og Portugal. Informationer om rejser findes på nettet, samt i de rejsebeviser vi udsteder i forbindelse med rejseaftalens indgåelse. Vi anbefaler vore gæster grundigt at sætte sig ind i rejsens indhold, og det forudsættes at vore gæster detailleret har kendskab til alt udleveret materiale.


Sport2Event er medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnr. 3288.

Sport2Event har følgende generelle regler i forbindelse med salg af pakkerejser

Bemærk at gode råd og rejsetips, skal opfattes som service og ikke som en del rejseaftalen, selvom de måtte indeholde oplysninger af mere formel karakter.

1. TILMELDING TIL EN REJSE- REJSENS PRIS OG BETALING

Tilmeldingen er bindende for rejsekunden når bestilling er afgivet mundtligt eller skriftligt til Sport2Event.

For Sport2Event er bestillingen bindende når den er accepteret og faktura er udstedt.

Depositum udgør typisk Dkk 3.000 kr. pr. person. Depositum betales senest 6 dage efter modtagelsen af faktura eller jævnfør betalingsdato. Restbeløbet skal være Sport2Event i hænde senest 60 dage før afrejse. Rejsedokumenter vil normalt blive fremsendt således, at de er vore gæster i hænde senest 7 dage før rejsen påbegyndes. Såfremt restbeløbet ikke er os i hænde inden anførte frist vil det kunne medføre ændringer i flyforbindelser og dermed mulige ekstraomkostninger. Bookes rejsen senere end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris sammen med depositum.

Sport2Event’s priser på pakkerejser er baseret på frapriser. Priserne kan afvige afhængig af rejseperiode. 

2. PRISÆNDRINGER M.V.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser.

Sport2Event Aps forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet, at foretage sådanne prisforhøjelser, som forårsages af ændringer i transport omkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, landings-, eller startafgifter) eller valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Det samme gælder lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Sådanne lokale skatter kan med kort varsel blive forhøjet, eller nye indført, mellem bestillingstidspunktet og rejseafviklingen.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisændringer snarest muligt og senest 20 dage før afrejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere, af den rejsende oplyste adresse.

3. ÆNDRINGER OG AFBESTILLING INDEN AFREJSEN

PÅ Sport2Event´S FORANLEDNING

Såfremt Sport2Event inden afrejsen aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Sport2Event ikke vil kunne gennemføre rejsen som aftalt, eksempelvis fordi Sport2Event ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige.

I tilfælde af, at Sport2Event aflyser rejsen uden at det skyldes kundens egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter kundens valg, såfremt Sport2Event uden forholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette.

b) PÅ KUNDENS FORANLEDNING

Ved afbestilling af rejser efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum, og tidligere end 60 dage inden afrejse, opkræves et beløb svarende til det beløb flybilletten har kostet. 

Ved afbestilling af rejsen mellem 60 og 45 dage inden afrejse, opkræves et gebyr svarende til 80% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 45 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse.

Rejsen kan afbestilles, hvis der senest 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, som indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. 

Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Retten til at afbestille kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

4. REJSEBUREAUETS ANSVAR

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar. Det bemærkes, at alle hjemkomst tider, der er angivet i brochuren eller på deltagerbeviset m.v. skal betragtes som forventede, hvorfor Sport2Event ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste hjemkomst tider.

Sport2Event yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools eller lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver Sport2Event sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og oplysninger i øvrigt, som ikke er meddelt af Sport2Event. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge, samt opbevaring af disse under ferien. Sport2Event er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse, safe boxe på værelser eller lignende.

5. LUFTFARTSSELSKABETS ANSVAR

Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Warszawa-konventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende luftfartsloven af 1960, kap.9), hvilke bestemmelser bl.a. fastlægger befordrerens ansvar for personskade og tab eller skade på rejsegods. Ved passagerbefordring udført af dansk lufttrafikselskab er ansvaret for personskade begrænset til den i luftfartsloven til enhver tid foreskrevne ansvarsgrænse. Kunden må straks reklamere overfor luftfartsselskabets repræsentant, hvis rejsegods bortkommer eller beskadiges under flytransporten. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelse af beskadiget rejsegods – ved bortkomst eller forsinkelse dog inden 21 dage.

6. KUNDENS PLIGTER OG ANSVAR

PAS & VISA:

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas – ved rejser udenfor EU skal passet som regel være gyldigt i 6 måneder efter rejsens planlagte afvikling. Det påhviler endvidere kunden at sikre, at for- og efternavne er oplyst korrekt og stemmer overens med passet og den enkeltes CPR registrering. Såfremt der er forskel på det i billetten anførte navn og passet, kan det føre til afvisning ved check til flyet. Ved navneændringer i allerede udstede dokumenter må det påregnes at der opkræves et gebyr. Ved alle flyrejser – selv i Skandinavien – checkes ID i forhold til navn på flybilletter, det anbefales derfor altid at medbringe pas.

REJSE- OG ULYKKESFORSIKRING

Det blå sygesikringskort dækker for rejse til lande inden for Europa for ophold op til 1 måned på lige vilkår med folk som bor i det pågældende land, dog ikke ved erhvervsrejsende eller rejsende, som påtænker at udføre jobs undervejs. Da der er begrænset dækning på det blå sygesikringskort anbefales kunden at tegne en rejseforsikring, som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død, forsinket fremmøde og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab/beskadigelse af bagage.

7.REKLAMATIONER

Evt. reklamationer under rejsen skal fremsættes over for luftfartsselskabet, hotellet, biludlejningsselskabet eller arrangørens repræsentant på stedet, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Hvis en kunde binder sig kontraktligt med sin underskrift på et dokument, f.eks. en lejekontrakt med betingelser ved udlevering af lejet bil, vil denne være bindende, uanset hvilke mundtlige informationer der måtte være afgivet, og Sport2Event kan derfor ikke være behjælpelig med erstatning eller refundering af beløb betalt grundet evt. misforståelser. Kontroller altid hvad du skriver under på, du hæfter for det.